Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie prywatności w Unii Europejskiej (RODO) z dniem 25 maja 2018 r. aktualizujemy zasady przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób FHU Maja wykorzystuje podawane przez Państwa Dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów FHU Maja. Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami FHU Maja.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej www.sloneczko.net.

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest MICHAŁ PROKOPIUK FHU MAJA z siedzibą w Krakowie przy ul. Dietla 63/9, zarejestrowana we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 1554/2003, NIP:9451748679, REGON: 356696840 (dalej „My”, „FHU Maja”), działająca pod markami SLONECZKO.NET oraz I-HOST.PL.

W celu realizacji Państwa uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, należy udać się do Biura Obsługi Klienta lub skorzystać z poniższych możliwości kontaktu.

Adres e-mail: biuro@sloneczko.net.

Adres pocztowy: Biuro Obsługi Klienta Sloneczko.Net, ul. Dietla 63/9, 31-054 Kraków

Państwa dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Państwu świadczymy lub świadczyliśmy.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Ze względu na charakter naszych usług i produktów możemy gromadzić następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania Państwa zgody w stosownych przypadkach:

Dane kontaktowe

Czyli informacje umożliwiające nam identyfikację i kontakt z Państwem. Informacje te obejmują: imiona i nazwisko, adres zameldowania / zamieszkania, numer i serię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, a także inne dane kontaktowe pozyskiwane od Państwa.

Informacje o koncie

Czyli informacje, które nam Państwo przekazujecie, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktur oraz informacje przekazane przez Państwa w przypadku kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.

Informacje o usługach

Czyli informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług, np. model i numer seryjny routera, dekodera lub innego urządzenia sieciowego, adres IP/MAC, rodzaj pakietu świadczonej usługi.

Ogólne informacje o użytkowaniu

Czyli informacje generowane przez Państwa w trakcie użytkowania naszych produktów i usług: internetowych, telewizyjnych, telefonicznych, hostingowych oraz odwiedzania naszych stron internetowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem w celu wykonywania usług telekomunikacyjnych. Państwa dane są niezbędne w celu :

 • umożliwienia prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • zapewnienia prawidłowej obsługi: technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.
 • obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,
 • prowadzenia danych statystycznych,
 • zapewnienia zasady rozliczalności,
 • czynności podatkowych i księgowych.

Komu możemy udostępnić dane osobowe?

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach FHU Maja zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Państwa danych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać Dane internetowe niezbędne do:

 • ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:
  • inicjującego połączenie,
  • do którego kierowane jest połączenie;
 • określenia:
  • daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
  • rodzaju połączenia,
  • lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Możemy udostępnić Państwa dane także w celach przeprowadzenia windykacji i egzekucji komorniczej.

Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym FHU Maja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Prawa wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Państwu:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Państwa danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms lub w drodze połączenia telefonicznego,
 • przetwarzanie Państwa danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez FHU Maja rachunków w formie elektronicznej.

prawo dostępu do Państwa danych

w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych

jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Państwa danych

jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a FHU Maja nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Państwa

w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby chcieli Państwo udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli macie Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości Państwa danych;
 • jeśli uważacie Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych, ale jednocześnie nie chcecie, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebujecie ich w związku z dochodzeniem roszczeń.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

 

Translate »